Poszukujemy pracowników do drukarni

Poszukujemy pracowników do drukarni CGS

Poznań (okolice), Mrowino (pow. poznański)

Nie czekaj! Wyślij swoje CV do nas.

Poszukujemy pracowników do drukarni, nie czekaj na ofertę pracy

tylko wyślij do nas maila ze swoim CV (curriculum vitae)

A my skontaktujemy się z Tobą

WYŚLIJ CV e-mailem na adres: sekretariat@cgs.pl

 


Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie listu motywacyjnego wraz z CV na adres: sekretariat@cgs.pl wraz z klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez CGS Drukarnia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mrowinie, pod adresem: ul. Towarowa 3, Mrowino, 62-090 Rokietnica, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział IX Gospodarczy KRS pod numerem: 0000203848 w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej RODO), zostałem poinformowany o tym, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest CGS Drukarnia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mrowinie, pod adresem: ul. Towarowa 3, Mrowino, 62-090 Rokietnica, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział IX Gospodarczy KRS pod numerem: 0000203848, kontakt e-mail: sekretariat@cgs.pl zwany dalej Administratorem;
 2. Kontakt w sprawie przetwarzania danych jest możliwy pod adresem:
 • adres: Towarowa 3, Mrowino, 62-090 Rokietnica.
 • e-mail: rodo@cgs.pl
 • dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na pracowników CGS Drukarnia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; cofnięcie zgody może nastąpić poprzez sposób wskazany w punkcie 2 powyżej,
 1. odbiorcą danych jest Administrator, jego upoważnieni pracownicy lub współpracownicy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w tym dostawcy usług hostingowych i ich pracownicy lub współpracownicy.
 2. dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od daty wpłynięcia.
 3. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez CGS Drukarnia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub na jej zlecenie. Ponadto przysługuje takiej osobie prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 4. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (do dnia 25.05.2018 roku – funkcję tę pełni Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych; prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 5. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego jest dobrowolne ale jednocześnie jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
 6. dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani w formie profilowania;
 7. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Informacje dodatkowe:

 • osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą zaproszone do rozmowy,
 • osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane,
  a oferty zostaną zniszczone nie później niż 6 miesięcy od daty wpłynięcia.