Przetwarzanie danych osobowych

INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW I ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

I. ADMINISTRATOR

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest CGS Drukarnia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mrowinie, pod adresem: ul. Towarowa 3, Mrowino, 62-090 Rokietnica, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział IX Gospodarczy KRS pod numerem: 0000203848 Dane kontaktowe: email: sekretariat@cgs.pl oraz numer telefonu: +48 61 227 59 60 („Administrator”).

II. KONTAKT W SPRAWACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W sprawach przetwarzania danych osobowych można kontaktować się pod adresem mailowym: rodo@cgs.pl

III. CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:
  1. podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy lub co najmniej podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą; konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy;
  2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 • do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w szczególności:
  1. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;
  2. marketingu produktów i usług własnych Administratora;
  3. prowadzenia analiz jakości oraz statystyk dotyczących świadczonych usług i wykonanych produktów;
  4. archiwizacji dokumentów, w tym plików związanych z kontaktem handlowym, w tym oferty, zamówienia, zapytania;
 • na podstawie odrębnej zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, jeżeli jej udzielenie jest konieczne dla zapewnienia zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych i nie znajduje zastosowania żadna z ww. podstaw przetwarzania danych, w celu:
  1. przeprowadzenia postępowań rekrutacyjnych,
  2. udzielenia odpowiedzi na zapytanie w formularzu kontaktowym,
  3. w innych celach w zależności od treści udzielonych zgód.

 

Wskazuje się, że udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych może być warunkiem realizacji celów w jakich zgoda zostaje udzielona. W przypadku braku podania danych w zakresie w jakim podanie danych jest niezbędne do realizacji celów, nie będą mogły zostać zrealizowane cele, w jakich zgody zostały udzielone.

W dowolnym czasie można wycofać oświadczenie o wyrażeniu zgody, a także wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu lub do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres wskazany na wstępie, tj. rodo@cgs.pl

IV. OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE SĄ PRZECHOWYWANE: 

 • dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy lub wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  1. posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)
  2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego;
  3. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
 • dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
 • dane osobowe przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora przetwarzane będą do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, chyba że Administrator wykaże istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu, dane osobowe takiej osoby, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem, nie będą więcej przetwarzane do celów marketingu.

V. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DOTYCZĄ DANE OSOBOWE:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;
 2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych;
 4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi w przypadku, gdy przetwarzanie jest oparte na zgodzie lub umowie oraz odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;
 7. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, (w Polsce od dnia 25.05.2018 roku – funkcję tę pełni Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 8. prawo do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);

Prawa wymienione w pkt 1-6. i pkt 8 powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt na adres Administratora lub poniższy adres email: rodo@cgs.pl

VI. KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Pracownicy i współpracownicy Administratora, podmioty powiązane z Administratorem, w szczególności spółki należące do grupy spółek powiązanych z Administratorem, ich pracownicy i współpracownicy, firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, partnerzy świadczący usługi techniczne, dostawcy usług hostingowych, podwykonawcy Administratora, inne podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora i pracownicy lub współpracownicy takich podmiotów.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).